Toyoda Gosei to dissolve UK subsidiary

25 Sep 2023